Bokanmeldelse – Miljøbehandling

omsl.MiljobehandlingMiljøbehandling – En atferdsanalytisk tilnærming

Børge Holden

Gyldendal Norsk Forlag

PRIS 345,-.

ISBN 978-82-05-44862-9

Anmeldt av Kai-Ove Ottersen

 

Forfatteren av boken er særlig kjent innenfor feltet som omhandler behandling av mennesker med autisme og/eller utviklingshemning. Han har forfattet en rekke nasjonale og internasjonale fagartikler, samt bøker om denne gruppen mennesker. For eksempel har han skrevet mye om utfordrende atferd og psykiske lidelser.

Med sin nye bok forsøker Holden å beskrive miljøbehandling uavhengig av diagnoser. Han skriver at målgruppen er personer som ikke har ressurser til å delta i tradisjonell samtalebehandling, eller som ikke har nytte av det. Miljøbehandling vil derfor være for flere enn utviklingshemmede, for eksempel vil boken være relevant innenfor barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, barnevern, kriminalomsorg og rusomsorg.

I kapittel 1 argumenterer Holden for hva miljøbehandling er. Han redegjør for forskjellen mellom samtalebehandling og miljøbehandling, og dette er viktig siden mange kandidater for miljøbehandling ikke selv er motiverte for atferdsendring. Vi ser ofte «ute i felt» at nettopp motivasjon for endring er sterkt varierende. Derfor er kapittel 2 og 3 kjærkomne. Her skriver Holden om atferdsanalyse, ikke minst om hva som skiller atferdsanalyse fra annen psykologi. Grunnleggende teori om atferd, og atferds funksjoner, forklares på en «enkel» måte slik at det også er mulig for uinnvidde å følge tankerekken. Og dette er viktig da kapittel 4-7 beskriver behandling basert på atferdsanalytiske prinsipper og metoder. Det blir mange ulike metoder, men til gjengjeld krydres de med mange eksempler. Eksemplene vil nok være nyttige både for de som har, og ikke har, kjennskap om dette fra før. Kapittel 8 tar for seg et spennende tema, nemlig ACT. ACT har gitt det atferdsanalytiske fagfeltet en form for samtalebehandling som ser ut til å ha god effekt ovenfor både hverdagsplager og mer kompliserte plager. I korte trekk læres folk til å akseptere sine plager, for det er kanskje ikke slik at alle plager kan unngås eller fjernes.

Resten av boken er mer enkeltstående kapitler om temaer som forebygging av problematferd, opplæring i ferdigheter, betydningen av relasjoner, valg av mål, evaluering av behandling og litt om lovverk og etikk. Alt i alt kapitler som er viktige når man skal tenke totalsituasjonen for mennesker med behov for miljøbehandling. Noen ganger er fagfolk litt for «tiltakskåte», og kan glemme mye av det som står i disse kapitlene. Holden drar fram et viktig forhold: det må være gode grunner for å starte behandling, og, atferden bør utgjøre et reelt problem for personen selv eller omgivelsene. Men når man først har satt i gang behandling skriver Holden at det er viktig at vi registrerer atferden for å finne ut om vi får fremgang, og dette tas nøye opp i kapitlet om evaluering. Siste kapittel tar for seg lovverk og etikk, noe som bør være obligatorisk i alle bøker om behandling. Her går Holden blant annet inn på bruk av tvang som en del av miljøbehandlingen. Dette er et vanskelig tema, men et tema som noen ganger må vurderes. I forhold til utviklingshemmede styres dette gjennom kap. 9 i helse- og omsorgstjenesteloven, men for andre finnes intet lovverk som gir rom for slik behandling. Holden skriver litt om dette, og setter oss lesere litt på prøve.

Boken som helhet er god. Leserne får en bred innføring i teori og praksis, gjennom eksempler og beskrivelser. Språket er godt, boken er lett å lese og innholder ikke flere fagbegreper enn nødvendig. Boken er både en innføringsbok og for viderekommende, den dekker altså flere behov. Slik jeg ser det passer boken for studenter på flere utdanninger innen helse, omsorg og pedagogikk. Den gir et godt bilde av grundigheten i atferdsanalytisk miljøbehandling, og kan nok også rydde opp i eventuelle misforståelser om atferdsanalyse. Rett og slett en god fagbok!

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!