To, tre, muligens fire eller flere spørsmål om funksjonelle analyser

Boxes

Å kontrollere sine omgivelser er viktig for oss mennesker. I hverdagen min i Habiliteringstjenesten i Hedmark (som for øvrig nå går mot slutten – 02.01.2015 starter jeg i ny jobb som Ped/psyk rådgiver i Ringsaker kommune), møter jeg mange barn og voksne som ikke har «hensiktsmessige» måter å kontrollere sine omgivelser på. Jeg bruker begrepet kontroll fordi det er det vi gjør enten vi har direkte tilgang til forsterkere og kan administrere disse selv, eller vi må be andre om tilgang til forsterkere. Det siste dreier seg om det som i atferdsanalytisk sammenheng kalles manding. Nå skal ikke dette brevet dreie seg om manding. «Det kunne ha gjort det, men gjør det itte», som vi sier på Hedmarken. Ut over det synes jeg helt privat at mandens betydning er undervurdert i pedagogisk og psykologisk litteratur, ikke den danske mand altså, men betydningen av mandens funksjon i forhold til utvikling av ferdigheter og livskvalitet i sin alminnelighet. Ikke minst betydningen av at personer mangler denne ferdigheten. Hvilke forskjeller utgjør det å kunne mande vs. ikke kunne mande? Dette kan kanskje være et tema for fremtidige studier?

Vel nå er det kontroll jeg startet med. Som jeg sa, er det for de aller fleste av oss viktig å kontrollere omgivelsene. Pedagogisk og psykologisk litteratur er etter mitt skjønn ikke overøst med gode diskusjoner og beskrivelser rundt betydningen av det å kunne kontrollere sine omgivelser. Jeg tør ut i fra egen praksis, som snart strekker seg mot 30 år i arbeid med mennesker, si at det å kontrollere sine omgivelser er utrolig viktig for å kunne leve et godt liv som er sånn noenlunde predikerbart. Når personer ikke har lært hensiktsmessige ferdigheter for å nettopp kunne kontrollere sine omgivelser, har jeg observert at folk viser atferd som for omgivelsene fremstår som «merkelig». Dette kan være atferdsformer som oppfattes som utagerende, aggressive, rare og uforståelig. Noen ganger kan det også være temmelig vanskelig å finne funksjonen (årsaken) til disse litt «merkelige» atferdene.

Jeg har nylig utarbeidet et spisetreningsopplegg for en gutt som hadde temmelig sære spisevaner. Forrige gang det ble jobbet med spisetrening, bestod treningen i all hovedsak av «discrete trials» trening. Det ble trent på helt spesifikke atferder der gutten imiterte atferd hos treneren i de avgrensede forsøkene. Guttens spising ble «forsterket» med sjokolade. Under denne treningsperioden begynte gutten å vise pussige former for atferd. Et av problemene som oppstod var at han sluttet å svelge maten og lagret den på bestemte steder i munnen. Denne treningen endte med at en måtte slutte med spisetreningen og gutten gikk tilbake til sine temmelig sære spisevaner. Så, hva var det som skjedde og hvordan kan dette analyseres? For det første innbar ikke situasjonen «fri-operant» atferd som ble formet hos gutten. For det andre ble guttens spising kontrollert i gjennom discrete trials der spising ble kontrollert ved forsterkning med sjokolade, og det tredje var at motivasjonen hos gutten antakelig ikke var nevneverdig høy.

Jeg tolket situasjonen som om at gutten ikke hadde lært nok ferdigheter til å kontrollere omgivelsene på en hensiktsmessig måte. Som en følge av hans manglede ferdigheter i å kontrollere omgivelsene, og at hans atferd ble kontrollert på en uhensiktsmessig måte, etablerte han motkontroll. Skinner beskrev motkontroll (countercontrol) som en funksjonell klasse av atferd som følger av at all atferd kontrolleres. Skinner beskrev motkontroll i forbindelse med aversiv stimulering fra omgivelsene. Jeg tror i dette tilfellet at det ble tatt for liten høyde for at situasjonen innebar for mye aversiv stimulering og at gutten etablerte en eller annen form for motkontroll. Hva vet vi om effekten av trening ved fri-operant atferd vs. discrete trials? Er det holdepunkter for å kunne si at eleven etablerte en form for motkontroll? Burde fremtidig atferdsanalytisk forskning belyse også dette nærmere?

Ha en innholdsrik førjulstid med mange gode funksjonelle analyser!

Jan-Ivar Sållman

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!