Systematisk jobbing med utfordrende atferd i dagens skole?

Utfordrende

Som en del av jobben min reiser jeg rundt i hele Hedmark på mange forskjellige skoler. En gjennomgående utfordring er at man sliter med elever med utfordrende atferd. Uten at man opplever at man har gode verktøy til å håndtere det som oppstår. I avisen leser man ofte om ny pakker i forhold til leseopplæring og andre pedagogiske tilnærmingsmåter. Men jeg har enda ikke opplevd et tilsvarende fokus på systematikk i forhold til å håndtere elever med utfordrende atferd. Selv om gode løsninger på dette kan være veldig avgjørende for hvordan framtidsutsiktene kan bli for disse elevene. Det er i denne forbindelse at jeg opplever at anvendt atferdsanalyse kan være et godt alternativ. Den representerer et evidensbasert, systematisk og praktisk verktøy for å kunne møte slike utfordringer. Ikke minst er det godt egnet til å svare på de spørsmålene jeg som oftest får. «Hvorfor slår eleven og hvordan skal jeg møte det?»

Gjennom systematiske observasjoner gjør man funksjonelle analyser som kan gi gode hypoteser på hvorfor eleven gjør som han gjør og basert på disse antatte funksjonene utarbeider man tiltak og kanskje det viktigste av alt, man benytter seg av prosedyrer som er dokumentert effektive.

Et lite eksempel:

Eleven reagerer ofte med sinne når han blir stilt krav til og kan slå etter læreren. I mange situasjoner fører dette til at læreren trekker seg unna og trekker kravet om aktivitet tilbake.

Analyse:

Etter å ha fulgt eleven og læreren over litt tid,  ser man at dette ser ut som et fast mønster og at eleven slår for å komme seg ut av krav han ikke likerog læreren gir ofte etter når han blir slått. (Elevens slag er trolig opprettholdt av negativ forsterkning)

Tiltak:
Forebygging:

Gjennomgang av hvilke krav man er nødt til å stille eleven

Tiltak:

1)
Ikke la eleven slippe unna kravet når han slår (Ekstinksjon)

2)
Legg til rette for systemer som gjør det mer motiverende å gjennomføre de ulike kravsituasjonen.

En praktisk og systematisk tilnærming som evalueres gjennom fortløpende dokumentasjon av antall episoder med slag mot lærer. For å sikre at alle klarer å gjennomføre slike tiltak legges det til rette for en skriftlig kultur med nødvendig dokumentasjon av rutiner og tiltaksbeskrivelser.

Jeg tror at den anvendte atferdsanalysen har mye å bidra med innenfor systematisk opplæring og håndtering av utfordrende atferd og at det derfor bør undervises i dette på allmenn lærer utdanningen. De som jobber med mennesker trenger effektive og veldokumenterte som gir kvalifisert hjelp.

Henning Bech

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!