NAFO 2012 torsdag

IMG 7940

Nafo-seminaret 2012, tilleggsseminaret.

Atferdsanalyse, etikk og normative problemstillinger.

Første gang jeg var på Nafo-seminaret var i 1999, ett år etter jeg var ferdigutdannet vernepleier. Med unntak av 2010 har jeg vært her hvert år siden. Etter hvert har fortellingene om seminaret blitt mange – det har skjedd mye gøy, og det aller meste av dette skal beholdes utenfor offentlighet. Jeg har hørt mange forelesninger, pratet med mange mennesker og generelt lært mye, fått mange ideer og nyttig input, både faglig og sosialt. Forventningene til hva Nafo-seminaret ”er” består, men jeg liker fortsatt å utfordres på etablerte handlingsmønstre og få bekreftet at jeg ikke er helt på jordet i mitt daglige virke.

Forventningene til dagens paneldebatt var sånn midt-på-treet for meg. Men, heldigvis, tok jeg feil! Dagens paneldebatt, med deltakerne Sven Arntzen, Gunnar Salthe, Børge Holden, Silje Haugland, Hanna S. Steingrimsdottir og Christoffer Eilifsen var utrolig interessant og nyttig.

Som en del av grasrotandelen (oss uten master) i eMAA-redaksjonen, liker jeg å høre på folk som kan vesentlig mye mer enn meg selv. For meg er det lærerikt å høre folk som er opptatt av annet enn meg, si sin mening om det faget jeg utøver.

Dette blir ikke et utfyllende referat fra paneldebatten, men et lite utvalg av tanker jeg tar med meg videre. Referat/ oppsummering av paneldeltakernes innlegg legges etter hvert ut på hjemmesiden til Nafo, atferd.no.

Alle deltakerne hadde innlegg som omhandlet atferdsanalyse og etikk. Arntzen problematiserte rundt ”naturvitenskap anvendt på mennesker”, med fokus på de etiske grensene for kontroll av atferd. Et spørsmål han stilte, og som jeg mener det er viktig av oss terapeuter å ta med videre, er ”Hva fungerer versus hva er riktig?” Er alt som virker rett å gjøre? Interessant!!! Dette bør vi diskutere oftere! Salthe fokuserte på at all terapi virker på folks livskvalitet, der metoden uansett er et inngrep i folks atferd. Han understreket også at vår behandlingsintegritet kan svekke klientens autonomi, særlig om klienten på et senere tidspunkt trekker tilbake samtykket til behandlingen. Hvor nøye er vi på å følge opp enkeltindividets vilje til å bestemme hva de skal utsettes for? Nok en problemstilling jeg fant svært nyttig å bli minnet på, og veldig viktig for å sikre etisk forsvarlig behandling. For er det slik at ved å lære folk nye ting, så bedrer vi livene deres? Det viktigste vi kan lære folk er kanskje å gjøre dem i stand til å ta valg og beslutninger som er til det gode for dem selv. Som Salthe så godt spissformulerte: ” Når brukeren kan det vernepleieren ikke gidder, da er brukeren selvstendig og vernepleieren fornøyd”. Holden hadde en gjennomgang av de ulike psykologiske retningenes utgangspunkt, der atferdsanalysen skiller seg fra de andre ved at den baserer seg på eksperimentelle forsøk med og analyser av dyrs atferd.  Han understreket også at atferdsanalytikere tradisjonelt har jobbet med menneskegrupper andre retninger ikke har hatt klart å hjelpe. Haugland startet med å si at det virker som at det er utrendy å reflektere over hvorfor vi gjør som vi gjør. Atferdsanalysen sees ofte på som reduksjonistisk, kynisk og uestetisk ved at den sammenlikner menneskers og dyrs atferd. Hun fremholdt viktigheten av å se på menneskene vi behandler som subjekter, og ikke objektivisere klienten. Atferdsanalytikere har ansvar for å forklare effekt, rasjonale, verdi og terapi på en slik måte at andre forstår at vi vurderer de subjektive forholdene, og at analyse av operanten før få større oppmerksomhet enn målvalg. Silje Haugland var for meg et nytt bekjentskap, men den damen fikk jeg umiddelbart stor sans for!

Steingrimsdottir var veldig opptatt av at vi må ta data, og starte med baseline, slik at vi fortløpende kan vurdere effekt av de tiltakene vi iverksetter. Effekt, evaluering og rasjonale må diskuteres i de personalgruppene som utøver tiltakene, slik at alle veit hvorfor de gjør det de gjør. Hun understreket også at den store forskjellen på atferdsanalytiske og andre, er at vi opererer i klientens naturlige miljø, der andre ofte har samtaler p ået kontor. Å være der klienten er, gir oss større mulighet for påvirkning, på godt og vondt.

Eilifsen pratet også om datadrevet praksis, der behandling må endres som en følge av registreringer og data. Dette forplikter jevnlig evaluering. Han nevnte også at etisk behandling fordrer at atferdsanalytikeren er oppdatert på hva som er gjeldende funn i forskningen, og hva som er anbefalte strategier.

Det neste punktet i debatten, var om Nafo trenger etiske retningslinjer. Her delte panelet seg i 4-2, og Erik Arntzen konkluderte med at dette nå skal diskuteres videre i Nafo-styret. Noen av de mest interessante spørsmålene panelet reiste var om egne etiske retningslinjer vil føre til behov for sertifisering. Per i dag er det ingen formelle krav til hvem som kan kalle seg for atferdsanalytiker, og med den store andelen ufaglærte ble dette problematisert. Hva betyr det å endre noe til det bedre, hva er bra og ikke bra for individet ble også nevnt som et viktig utgangspunkt for etiske retningslinjer. Ingen teknikker er moralske i seg selv, og det er viktig å sette fokus på menneskesyn, og Haugland ville gjerne framheve Skinners frihetsbegrep.

Holden var tydelig på at all behandling er påvirkning, og at arbeidsplassens kultur må invitere til diskusjon og refleksjon. Uenighet kan gi både fordeler og ulemper, ikke minst ved at man får diskutert ting. Kritikk er et godt korrektiv, og sannsynligvis har kritikk bidratt til å fornye og ”avteknologisere” atferdsanalysen. Etikk må vurderes i forhold til den enkelte, og kan ikke manualiseres, mente Holden. Salthe mente at en sterk juss kan redusere behovet for etiske drøftninger, og at praktisering er en treningssak. Dette er jeg veldig enig med ham i; vi trenger mer enn utdanning for å bli gode praktikere- vi trenger praksis. Vi må øve på både teknisk gjennomføring av tiltak, og moralske drøftinger av hva som er det gode for individet. Arntzen var veldig for å ikke gjøre ting for komplisert, selv det komplekse kan gjøres oversiktlig

Etikk anses som viktig i seg selv, og derfor må yrkesutøvere læres opp i etisk teori og refleksjon, mente Arntzen. Eilifsen mente at den største etiske utfordringen er å beholde en kritisk holdning til ny læring, særlig fra neuroscience og genetikk. Moralske vurderinger av hva som er riktig endres med ny kunnskap, noe kvinners rolle og barneoppdragelse er gode eksempler på, i følge Salthe. Holden pratet så om viktigheten av estetikk i tiltak, og nytte av behandling. Etiske, estetiske tiltak fordrer at vi tar individuelle hensyn, husk det alle sammen!!!

Jeg understreker igjen at dette er noen av hovedinntrykkene mine, og oppfordrer til diskusjon i de tusen hjem og arbeidsplasser.

Når fire timer om såpass komplekse og omfattende temaer går raskt, da har deltakerne vært flinke. All ros til Erik Arntzen ogMonica Vandbakksom hadde samlet disse suverent flinke paneldeltakerne. Ja takk, jeg vil gjerne ha mer av dette!

For egen del synes jeg også at det er veldig gøy at noe av det jeg har skrevet om i ukas eMAAbrev, omhandler noe av det som ble sagt i dag. Da er jeg vel ikke helt på feil jorde?

Gleder meg til fortsettelsen!
Trude Hoksrød

 

Work shop: Målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening

Johannes Finne, Asbjørg Berget og Janne Mari Akselsen.

Johannes startet med å prate om sosial ferdighetstrening. Hva er sosail kompetanse, der han understreket at manglende sosial kompetanse samvarierer med ensomhet, depresjon, mangelfull språkutvikling, atferdsproblemer, rus, kriminalitet og dårlige skoleprestasjoner. Han presenterte ART, aggression replacement training, som er et multimodalt program som består av komponentene sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Asbjørg fulgte opp med å definere sosial kompetanse og hvilke sosiale ferdigheter man bør kunne. Til sist Janne Mari, som pratet om målrettet arbeid med sosial ferdighetstrening, med praktiske eksempler fra arbeid med barn med autisme og Asperger syndrom.

Når jeg kom inn i min favorittforelesningssal, Storefjelltoppen 2, ble jeg spurt om hva jeg gjorde der. Jeg innrømmet at jeg trenger påfyll og ideer, noe som i alle høyeste grad ble innfridd! Det er så gøy å høre kompetente, engasjerte og dyktige mennesker prate om ting de virkelig kan. Gjennom oppgaver, video og raus med praktiske eksempler og utdeling av relevant materiale og referanser, tenker jeg at tilhørerne fikk et godt grunnlag for å jobbe videre med dette viktige feltet.

Tusen takk til dere, Johannes, Asbjørg og Janne Mari!

Trude Hoksrød

Her er gjengen som serverte forelesere en «lille en»

Her er noen sterke bakdeler, crewet er på plass!

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!