Analyser av årsaker til skolenekting

Articles

analyser av årsaker til skolenekting

AV  jan-ivar sållmann

Artikkelen beskriver bruk av SRAS-R (School refusal assessment scale, revised) for å vurdere opprettholdende årsaker til skolenekting hos åtte elever i grunnskolealder. Hos fem av elevene var det mulig å sannsynliggjøre en hypotese om årsaker til skolenektingen.Tre av elevene hadde en såkalt mikset profil, og en kunne ikke tyde klart hva som var mulige opprettholdende fak- torer. SRAS-R skjemaene kan gi en pekepinn på forhold om hvorfor skolenektingen finner sted. Artikkelen konkluderer med at skjemaene alene, antakelig ikke gir tilstrekkelig informasjon om årsakene til skolenektingen. Resultatene beskrives kort, og avslutningsvis antydes eventuelle ytter- ligere behov som må til for å finne årsaker til skolenektingen.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!