Fagadministrativt system

Articles

fagadministrativt system

AV merethe hermundstad

Fagadministrativt system (FAS) er en måte å organisere og strukturere tjenestestedet på ved hjelp av prosedyrer og skriftlighet. Hovedelementene i systemet er permer, endringsskjema og rapportsystemer. Bruk av FAS forutsetter klare ansvars- og rollefordelinger. Det finnes ingen sentrale føringer på FAS. Derfor vil artikkelen beskrive juridiske føringer i lovtekst, forskrifter, rundskriv og veiledere som er relevant for FAS. Det vil bli gitt eksempler på formuleringer og hvordan man skal tolke disse.Videre vil det være en gjennomgang av hva lovverk sier om dokumentasjon. Etablering og bruk av for eksempel ukeplaner/dagsplaner, handlingskjeder, samhandlingsbeskrivelser og miljøregler er forankret i lovverk. I hovedsak vil denne artikkelen omhandle systemene rundt tjenestemottaker og ikke innholdet i tjeneste- tilbudet. Den vil svare på spørsmålene; Hva er FAS? Hva er formålet med FAS? Hvordan etablere og bruke FAS? Til slutt blir det en gjennomgang av hvordan FAS kan brukes i praksis.

Les hele artikkelen

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!