Kombinasjon av aktive og passive årsaksbaserte metoder

 

Børge Holden

Innledning

Atferdsanalyse er en svært fleksibel måte å påvirke atferd på. I tillegg til at ulike metoder kan utformes på et utall måter, kan metodene kombineres nærmest ubegrenset. I leksjon 13 nevnte vi kombinasjoner av aktive metoder, som DRA og ekstinksjon. Vi kan selvfølgelig også kombinere aktive og passive metoder – heller ikke dette er noe enten-eller. Tvert om er slike kombinasjoner, særlig mellom ekstinksjon og passive metoder, svært naturlig i mange situasjoner. Det er umulig å gå gjennom alle slags kombinasjoner, til dét er det for mange muligheter. Målet med leksjonen er derfor å gå vi gjennom de vanligste, slik at poenget blir tydelig. De fleste har nok fantasi og kløkt til å finne på enda flere kombinasjoner, hvis det trengs.

Kombinasjoner av ekstinksjon og fjerning eller reduksjon av motivasjon for å vise problematferd

Ekstinksjon er en viktig komponent i mye behandling av problematferd, som vi har sett. Dette medfører at det er tilsvarende vanlig å kombinere ekstinksjon med flere ulike passive metoder.

 Ekstinksjon og fjerning av ubehag

Noen ganger prøver vi altså fjerne alt som heter ubehag, eller mangel på forsterkere, for å få bukt med problematferd (leksjon 15). Men det er ikke alltid mulig å fjerne hele motivasjonen for problematferd, ikke minst fordi det kan være uforsvarlig eller praktisk umulig å oppfylle alt som personen ønsker. Når problematferd da oppstår, kan det være nødvendig å spe på med ekstinksjon.

Et eksempel er en gutt med utviklingshemning som «tålte» bare noen av personalet. De andre prøvde han å unngå eller unnslippe ved hjelp av angrep og selvskading. Det ble derfor laget en turnus der gutten så langt som mulig fikk de av personalet som han foretrakk. Han kom likevel ikke utenom kontakt med noen av de som han skydde – turnusen måtte gå rundt. Det var ingenting annet å gjøre enn å prøve å ekstingvere protestene som kom, på to måter: Selve utageringen, særlig mot personalet, ble håndtert på en måte som ga ham minst mulig tro på at dette var en farbar vei, det vil si på en mest mulig ignorerende måte. I tillegg førte ikke atferden til endringer i turnus.

 Ekstinksjon og fading

I noen tilfeller er det uholdbart over tid å fjerne alt som utløser problematferden. Før eller siden må livet vende tilbake til det normale, i alle fall til en viss grad. Da kan det være lurt å gå gradvis fram, og det kan være det eneste tilrådelige.

Et eksempel er en mann med utviklingshemning som fikk det for seg at han ikke ville kjøre bil. I våre dager er dette alvorlig. For ham førte det til sosial isolasjon, og at det i verste fall ville bli vanskelig å få ham med til sykehus hvis noe skulle skje. Derfor var det nødvendig å prøve å venne ham til bilturer igjen. Skulle det være noen vits med behandling, måtte den føre til at han kunne være med på lengre turer.

Ekstinksjon ble en bærebjelke i behandlingen, ikke minst fordi han protesterte heftig mot bare å gå inn i en bil. Men det ville ha vært både brutalt og unødvendig å tvinge ham med på lange turer med en gang. Derfor begynte vi med minimale turer på bare 100 meter eller så, for så å fade inn en lengde som var nødvendig for kunne bli med på ordentlige bilturer. På de første, korte turene fortsatte han å protestere, men protestene avtok raskt da han trolig oppdaget at det ikke var rare turen han skulle ut på. Da gikk fadingen raskere. Særlig i begynnelsen var ekstinksjon helt nødvendig, men fading var til stor hjelp.

 Ekstinksjon og atferdsmomentum

Så langt har vi snakket om utløsende faktorer for problematferd som det går an å lempe på, i alle fall midlertidig. Andre ganger er det vanskeligere å få til kompromisser. Dette gjelder særlig gjøremål som det er svært viktig at personen er med på. Da må vi finne en måte å få personen til å delta på, gjerne for fullt med en gang. Det er for eksempel vanskelig å trekke en halv tann eller å ta en halv sprøyte. I slike tilfeller kan en kombinasjon av ekstinksjon og atferdsmomentum ha noe for seg.

Et eksempel er en ung jente som nektet å ta en sprøyte. Vi tullet og tøyset lenge med henne for å få henne med på det, og hun var med på notene langt på vei. Men hver gang sprøyten nærmet seg, ble hun engstelig, og trakk seg. Dermed kom vi til et punkt der vi måtte trumfe gjennom sprøyten. Men siden hun var såpass «bearbeidet», gikk dette temmelig smertefritt, og var gjort på noen sekunder. Kort tid etterpå var hun i perlehumør igjen, og viste stolt fram punktet der hun hadde fått stikket. Det hadde neppe gått like greit med et rent ekstinksjonstiltak.

. 16_116_2

 

 

 

 

 

         To klassiske gjenstander, eller situasjoner, som ikke alle er like glade i, og som kan være «kandidater» for kombinasjon mellom ekstinksjon og atferdsmomentum.

Ellers er det selvfølgelig ingenting i veien for å kombinere ekstinksjon med både momentum og for eksempel fading, det vil si med to passive metoder, når det er praktisk mulig. Da kan jobben bli enda lettere.

 Ekstinksjon og non-kontingent forsterkning

I leksjon 15 presiserte vi at non-kontingent forsterkning (NCR) i hovedsak er en metode som tar bort motivasjon for å vise problematferd, selv om metoden også kan ha et innslag av ekstinksjon. I slike tilfeller vil altså ekstinksjon si at det kommer forsterkere, men at problematferd ikke øker sannsynligheten for at de kommer. Også ved NCR kan det være grenser for hvor langt vi kan gå i å imøtekomme personen: Tilgangen på forsterkere må kanskje begrenses, særlig hvis de har uheldige helsemessige sider. Det kan også være at et minstemål av oppgaver må gjøres, og at det ikke går an å ha ubegrenset med lange pauser. Da kan en løsning være å kombinere NCR med den nevnte formen for ekstinksjon. Det er som vi sier «Hit, men ikke lenger». Personen kan da reagere negativt på at tilgangen på forsterkere er begrenset, eller at unnslippelse er for lite tilgjengelig, men reaksjonene kan dempes av at ønskene imøtekommes et stykke på vei.

Som eksempel på positivt forsterket problematferd kan vi ta en mann som «maste» om kaffe store deler av tiden. Han fikk kaffe så hyppig som det forsvarlig, men var likevel ikke helt fornøyd. Derfor forekom det ennå litt masing. Det er likevel liten tvil om at den regelmessige kaffen dempet masingen betydelig.

Et eksempel som dreier seg om negativt forsterket atferd, er en dame som protesterte mot daglige gjøremål i form av å stelle boligen på «hjemmedager». Jada, vi la inn hyppige, regelmessige pauser, som hun fikk uavhengig av hvilken atferd hun viste like før pausene. (Av praktiske grunner var ikke pausene helt regelmessige, men ble gitt etter fullførte, kortvarige oppgaver. Noen vil kanskje si at å gi pauser etter fullførte oppgaver var å forsterke fullføring av oppgaver. Når det likevel kan kalles NCR, skyldes det at hun fikk pausene uavhengig av om hun viste problematferd eller ikke.) Men hvis noe skulle bli gjort, kunne det ikke bare være pauser. Dette var hun ikke helt fornøyd med, og en del av tankegangen var at hun måtte lære at det var grenser for pauser. Men det hjalp godt at det var såpass rikelig med «non-kontingente pauser».

Kombinasjoner av DRA og fjerning eller reduksjon av motivasjon for å vise problematferd

I innledningen skrev vi at ekstinksjon er den viktigste metoden å kombinere passive metoder med, men vi skal også si litt om hvordan DRA kan kombineres med passive metoder. En mulighet er DRA og fading. I leksjon 13 nevnte vi at noen kan «misbruke» sine muligheter til for eksempel å unnslippe noe ved hjelp av alternativ, akseptabel kommunikasjon. Vi nevnte muligheten for å kombinere dette med å forsterke bare noen av de alternative responsene, det vil si intermitterende. For å gjøre dette på en myk måte, kan vi la personen unnslippe hyppig i starten, og sjeldnere etter hvert. Vi kan selvfølgelig gjøre tilsvarende med positivt forsterket problematferd. En annen mulighet er å kombinere DRA med en viss NCR. Dette kan være særlig aktuelt når vi ikke stoler helt på at personen velger den alternative, akseptable responsen, for eksempel før personen har «innarbeidet» den skikkelig.

Share
Stop SOPA!

SOPA breaks our internet freedom!
Any site can be shut down whether or not we've done anything wrong.

Stop SOPA!